Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wojciecha Klisowskiego, prowadzającego działalność gospodarczą pod firmą: "KLIWO" Usługi Ogólnobudowlane Wojciech Klisowski, ul. Milicka 30e, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-100-28-81 (dalej: Regulamin).

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administrator - Wojciech Klisowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "KLIWO" Usługi Ogólnobudowlane Wojciech Klisowski, ul. Milicka 30e, 55-100 Trzebnica, NIP: 915-100-28-81 - jako podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.kliwo.pl

2. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być każda osoba, która spełnia zasady i warunki korzystania z Serwisu, określone w niniejszym Regulaminie.

3. Formularz kontaktowy - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do kontaktowania się z Administratorem.

4. Operator serwisu - "KLIWO" Usługi Ogólnobudowlane Wojciech Klisowski, ul. Milicka 30e, 55-100 Trzebnica.

5. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.kliwo.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Administratora, a także zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

2.Administratorem Serwisu jest Wojciech Klisowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "KLIWO" Usługi Ogólnobudowlane Wojciech Klisowski, ul. Milicka 30e, 55-100 Trzebnica.

3.Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.kliwo.pl w zakładce „Regulamin serwisu”, widocznej w stopce strony.

§2 ŚWIADCZENIE USŁUG

1.Administrator świadczy usługi w ramach Serwisu na zasadach i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy następujące usługi:

* udostępnia informacje o rozpoczętych i zakończonych inwestycjach deweloperskich, w tym o lokalach znajdujących się w ofercie Administratora,

* udostępnia pliki do bezpłatnego pobrania związane z działalnością Administratora, w szczególności w formie formatek mieszkaniowych oraz e-booków,

* udostępnia funkcję porównywarki mieszkań, która pozwala na dokonanie porównania parametrów lokali,

* udostępnia funkcję wyszukiwarki mieszkań, która pozwala na wyszukanie lokali na podstawie wybranych parametrów/filtrów.

3. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny.

4. Dostęp do Serwisu wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:

* dostęp do sieci Internet (min. łącze 2 Mb/s),

* posiadanie dostępu do przeglądarki internetowej (m. in. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Safari),

* zastosowanie niezbędnego oprogramowania.

5.Operator Serwisu zapewnia jego działanie, jednakże wyłącza się odpowiedzialność Operatora Serwisu za czasowe nieprawidłowości czy przerwy w działaniu Serwisu powstałe z przyczyn niezależnych od Operatora Serwisu, które uniemożliwiają świadczenie usług przez Administratora. W takich przypadkach Operator Serwisu ma prawo do czasowego wstrzymania lub zawieszania świadczenia usług celem wyeliminowania powstałych nieprawidłowości.

6.6. Operator Serwisu zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu, jak i prawo do zawieszania lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług czy funkcjonowania Serwisu.

§3 KORZYSTANIE Z USŁUG

1.Korzystanie z Serwisu nie wymaga spełnienia przez Użytkownika dodatkowych warunków formalnych – wyjątkiem jest korzystanie z opcji Formularza kontaktowego.

2.Skorzystanie z opcji Formularza kontaktowego wymaga:

* wypełnienia Formularza kontaktowego poprzez uzupełnienie wszystkich pól znajdujących się w Formularzu kontaktowym tj. imię i nazwisko, adres mailowy, treść zapytania,

* wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Administratora poprzez zaznaczenie pola o treści: „”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych*”,

* wybrania/kliknięcia opcji „Wyślij”.

§4 UŻYTKOWNIK

1.Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z postanowieniami Regulaminu, przestrzegania Regulaminu i korzystania z Serwisu zgodnie z jego postanowieniami.

2.Każde korzystanie z Serwisu równoznaczne jest z pełną akceptacją Regulaminu przez Użytkownika, jak i jego ewentualnych zmian.

3.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i usług świadczonych przez Administratora zgodnie z ich celem.

4.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane w trakcie korzystania z Serwisu, w tym za przesyłane treści oraz wskazywane dane osobowe. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika treści niedozwolonych, sprzecznych z prawem czy naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności wskazywanie nieprawdziwych danych osobowych.

5.Użytkownik nie może bez zgody Operatora Serwisu ingerować w treści zawarte w Serwisie.

§5 POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje postanowienia zawarte w polityce prywatności, w tym politykę cookies, której pełna treść jest dostępna na stronie internetowej w zakładce „Polityka Prywatności”, znajdującej się w stopce strony (www.kliwo.ciagdalszyURL)

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 15 dni od zaistnienia przyczyny reklamacji.

2.Reklamacje należy wysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora: kliwo@kliwo.pl lub pisemnie na adres „KLIWO” Usługi Ogólnobudowlane Wojciech Klisowski, ul. Milicka 30e, 55-100 Trzebnica.

3.Reklamacja powinna zawierać:

* oznaczenie Użytkownika, w tym imię, nazwisko, adres e-mail,

* opis reklamacji ze wskazaniem żądania,

* datę i godzinę wystąpienia przyczyny reklamacji.

4.Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Użytkownika wskazany w reklamacji lub pisemnie na adres wskazany, jako właściwy do doręczeń.

5.5. Reklamacje, które nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika i zdarzenie reklamacyjne lub zostały złożone po terminie określonym w ust. 1 powyżej, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§7 PRAWA DO TREŚCI ZAWARTYCH W SERWISIE

1.Operator Serwisu oświadcza, że sposób prezentowania danych w Serwisie, layout, jak i zawartość Serwisu np. wizualizacje, dokumenty, prezentacje, filmy, formatki mieszkaniowe, koncepcje układu ścianek działowych, zdjęcia, logotypy, znaki towarowe, podlegają odpowiednio ochronie prawno-autorskiej lub prawa własności przemysłowej.

2.Operator Serwisu oświadcza, że w stosunku do wymienionych w ust. 1 utworów składających się na treści prezentowane w Serwisie przysługują mu wszelkie prawa upoważniające go do korzystania z tych utworów lub prawa takie przysługują osobom trzecim, które wyraziły zgodę Operatorowi Serwisu na taki zakres ich wykorzystania.

3.Użytkownik ma prawo do korzystania, w zakresie dozwolonego użytku osobistego, z treści zawartych w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Operator Serwisu zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej www.kliwo.pl

Umów się z naszym konsultantem na indywidualne spotkanie!

Konsultant